• Bakaláři
Směrnice pro provoz školy od 11.5.2020

Směrnice pro provoz školy od 11.5.2020

...Důležité!!!...

Soukromá základní umělecká škola Dr. Lidinské

Tovární 66, 266 01 Beroun

Směrnice pro provoz školy od 11. května 2020, kterou ředitel školy stanovuje tyto hygienické a provozní podmínky:

SZUŠ č.j. /2020

Směrnice vychází z usnesení vlády ČR č. 491 ze dne 30. dubna 2020 a materiálu MŠMT ČR Ochrana zdraví a provoz středních škol v období přípravy na maturitní zkoušku ze dne 30. 4. 2020.

Povinnosti žáka:

1) Každý žák při prvním příchodu do školy předloží v ředitelně (na pobočkách učiteli) Čestné prohlášení (které je na webu školy) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u žáka.

Zákonní zástupci (popřípadě zletilý žák) zváží rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodnou o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

2) Před školou i v prostorách školy dodržuje odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními a má zakrytá ústa a nos.

3) Ve škole mají všichni žáci ve společných prostorách i ve třídách roušky (popř. ústenky, šátky, šály, plastové štíty, nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének).

4) Pokud budou ve třídě účastníci vzdělávání udržovat minimální odstup 1,5 m, mohou sejmout roušku.

4) Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky (roušky si zajistí každý sám).

7) Neprodleně po příchodu do třídy je žák povinen použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), v rámci prevence si žáci myjí ruce opakovaně v průběhu dne.

8) Pokud se u žáka objeví v průběhu vyučování příznaky onemocnění, informuje vyučujícího a školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu.

9) Prosím žáky, aby obědy i svačiny konzumovali po opuštění školní budovy.

Povinnosti učitelů:

1) Ve všech prostorách školy všichni učitelé nosí roušky (ochranný štít) - tyto prostředky jsou definovány jako „osobní ochranný prostředek“, a proto se jimi vybavuje každý učitel sám“.

2) Učitel zajistí vyvětrání ve třídě, které je vymezeno jako zásadní preventivní faktor (minimálně po každé vyučovací hodině po dobu 5 min).

3) Učitel provede po každé přestávce bezkontaktně dezinfekci kliky dveří a spínače světla, popř. klávesnice a počítačové myši.

4) Učitel vede evidenci o docházce žáků v každé hodině.

5) Učitel se skupinou žáků volí zejména frontální formu výuky. Omezuje i svůj pohyb mezi žáky ve třídě. Při individuálním vzdělávání dodržuje odstup účastníků alespoň 1,5 m.

6) Učitel citlivě dezinfikuje hudební nástroje, které použije, po skončení každé hodiny opatrně dezinfikuje klávesnici, pokud se žák nebo učitel klávesnice dotkl.

7) Učitel použije ICT učebnu jen v nejnutnějším případě. PC (klávesnici, myš, povrch lavice...) je poté nutné dezinfikovat pro použití dalším žákem i kolegou.

8) Vstupní kliky do budovy školy bezkontaktně dezinfikuje ředitelka nebo jí určený pracovník v hodinových periodách od 11,30 do 20,00 hodin.

9) Pokud učitel vyučuje v jiném místě vzdělávání (Rudná, Loděnice, Chýně, Hořovice), před zahájením výuky v kanceláři v Berouně si vyzvedne dostatek dezinfekce, mýdla, ubrousků, papírových ručníků, plastový štít, náhradní roušky…. pro žáky na pobočce.

Provozní pravidla:

Ve třídě bude maximálně 15 žáků v neměnné skupině a učitel.

Hospodářka školy:

1) Zajišťuje po souhlasu ředitelky nákup dezinfekčních prostředků, mýdel, roušek, ochranných štítů, papírových ručníků, igelitových pytlů, atd. a jejich distribuci žákům, učitelům a úklidovému personálu. Připravuje balíčky materiálu pro pobočky.

2) Podílí se s vedením školy na kontrole prováděných hygienických opatření.

Úklidový personál zajišťuje (nad míru běžných povinností):

1) Každodenní doplnění: mýdla v dávkovači, dezinfekce v nádobě na dezinfekci a jednorázových papírových ručníků. To provádí na WC pro žáky, WC pro učitele, v určených třídách, kanceláři školy, ředitelně, sborovně a u vstupu do školy.

2) Úklid a dezinfekci toalet minimálně jednou denně.

3) Úklid a dezinfekci využívaných společných prostor školy, využívaných učeben, sborovny a kanceláře.

4) Dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů v určených prostorách (učebny, sborovna, kancelář).

5) Dezinfekce povrchů a předmětů denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).

6) Odpadkové koše musí být vyprázdněny minimálně jednou denně. V koších musí být igelitové pytle na každý den.

7) Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedená účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo DVV/RKI).

Ředění dezinfekčních prostředků provádí v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat.

Poučení pracovníků provádí ředitelka školy nebo jí pověřený pracovník. Informuje je o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.

V Berouně dne 4. května 2020

Josef Štěpánek

      ředitel